ทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump (Performance Test)

ทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump (Performance Test)


     ทดสอบประสิทธิภาพ Fire Pump (Performance Test) จากการที่กระทรวงแรงงาน ได้ออกกฎกระทรวง กำหนดให้สถานประกอบการ ที่มีการติดตั้งระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบเพื่อใช้ในการดับเพลิง ต้องจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากวิศวกร ประกอบกับข้อกำหนดของประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 ซึ่งกำหนดให้ต้องมีการทดสอบปริมาณการสูบน้ำและความดันของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงทุกปี

     ดังนั้นเพื่อให้ระบบดับเพลิงมีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาและเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ ระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงจึงต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) เป็นประจำทุกปีและรับรองผลการทดสอบโดยวิศวกรที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมในสาขาที่เกี่ยวข้อง

     โดยทางบริษัทฯ ของเรา มีความพร้อมในการให้บริการ งานทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Performance Test) ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์ เครื่องมือวัดที่ได้มาตรฐาน ควบคุมการทำงานและรับรองผลการทดสอบโดยสามัญวิศวกรสาขาเครื่องกล โดยมีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียดงานทดสอบประสิทธิภาพเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Performance Test)

ตรวจสอบตู้ควบคุม Engine Fire Pump
ตรวจสอบตู้ควบคุม Jockey Pump
ตรวจสอบแผงควบคุมที่เครื่องยนต์
ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่
ตรวจสอบ Alignment เครื่องยนต์
ตรวจสอบ Alignment Jockey Pump
ตรวจสอบสภาพ Gauge ด้านดูดและด้านจ่าย
ตรวจสอบสภาพวาล์วต่าง ๆ ในระบบ
ตรวจสอบการจัดเก็บและสภาพถังเก็บน้ำ
ตรวจสอบการจัดเก็บน้ำมันสำรอง
ตรวจสอบการหล่อลื่นบริเวณจุดหมุนต่างๆ
ตรวจสอบ Cooling Line ของเครื่องยนต์
ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ขับเคลื่อน
(กรองอากาศ)
ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ขับเคลื่อน
(กรองเชื้อเพลิง)
ตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ขับเคลื่อน
(สายพานขับ)
ตรวจสอบระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์
(Air Cool/Water Cool)
ตรวจสอบ Pressure Relief Valve
ตรวจสอบหัวรับน้ำดับเพลิง

การให้คำแนะนำ
     การให้คำแนะนำเกี่ยวกับ Fire Pumps เพื่อความปลอดภัยในการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ ยินดีให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญและรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการตรวจสอบ Fire Pumps ได้ที่ sales@steamfilter.co.th
6/5 หมู่ 10 ถนนเพชรหึงษ์ ตำบลบางยอ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
เบอร์โรงงาน : (66) 02-084-7984 , 02-100-4954 ฝ่ายบัญชี : 02-004-0773 ฝ่ายขาย : 094-990-2334 แฟกซ์ : 02-100-4908 line id: @service1977 อีเมล์ : sales@steamfilter.co.th
Steam Filter Co., Ltd.